Arbeidsdeskundig Onderzoek en Advies

Doel:
Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft als voornaamste doel het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (duurzame) beperkingen.

Werkwijze:
Na bestudering van het verzuimdossier en indien voorhanden de functionele mogelijkhedenlijst (FML) vinden gesprekken plaats met werknemer en werkgever. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op locatie bij de werkgever. Indien nodig wordt het bedrijf en de werkplek van de werknemer bekeken.
Aan de hand van de door de bedrijfsarts opgestelde beperkingen en een inventarisatie van de bekwaamheden van een werknemer wordt achtereenvolgens beoordeeld:

  • Is (wordt) de werknemer nog geschikt voor de eigen functie?
  • Zo nee, kan de eigen functie passend gemaakt worden met behulp van aanpassingen en/of voorzieningen?
  • Zo nee, zijn er andere passende arbeidsmogelijkheden voorhanden bij de eigen werkgever die de werknemer zou kunnen uitvoeren?
  • Zo nee, zijn er andere arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt waarvoor de werknemer wel geschikt is of geschikt te maken is.
Er wordt vervolgens een advies uitgebracht over de manier waarop een werknemer het best gere-integreerd kan worden. Bij een re-integratie elders wordt niet alleen met de persoonsgebonden aspecten rekening gehouden, maar ook met de arbeidsmarktsituatie. Tenslotte wordt aan de hand van de voorhanden en verkregen gegevens bezien in hoeverre er bijzondere wetsbepalingen van toepassing zijn of kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de consequenties van een reeds bestaande arbeidsongeschiktheidsstatus of –uitkering, de haalbaarheid van een IVA aanvraag, subsidiemogelijkheden, etc.

Kosten:
MODINT Arbo rekent € 995,75 voor een compleet Arbeidsdeskundig Onderzoek.
 
Opdrachtverstrekking
Per e-mail: info@modintarbo.nl
Per telefoon: 0251 501 732